ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

  • ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน

 (11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง 

 (11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง

 (11/01/62) ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง