จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

ด้านการจัดทำหนังสือราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้


      1.1 ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา ประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

      1.2 ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร  ประกาศเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชการสัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ ฯลฯ

      1.3 ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน จำกัด บริษัท จำกัด ฯลฯ

      1.4 ประเภท ง พิเศษฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค เช่น ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันหยุดราชการ ฯลฯ

 

      1.5 ประเภท ง พิเศษฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน