จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์

ด้านการจัดทำใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ

- สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ดวงตรา ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ

- สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย