จัดพิมพ์งานทั่วไปของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้านการจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาให้บริการการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ เช่น วารสารต่างๆ แฟ้มเอกสาร เป็นต้น