ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง   พนักงานการบัญชีและงบประมาณ     จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

-        ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี

-        ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี

-        มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-        มีความรู้เกี่ยวกับ GFMIS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

-          มีความขยัน หมั่นเพียร มีวินัย และตั้งใจในการทำงาน

-        สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี

-        มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

ระยะเวลาในการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2563

 ติดต่อสอบถามได้ที่

งานบริหารทั่วไปและงานบริหารงานบุคคล

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

โทร. 0-2241-0170 , 0-2243-0615  ต่อ 104

คลิ๊ก ดาวน์โหลด --> ไฟล์รับสมัครพนักงานการบัญชีและงบประมาณ