โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2517 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2517 เป็นต้นมา

 

นายสมเจตน์ มาลารัตน์ อดีตผู้จัดการโรงพิมพ์ฯ

ถ่ายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกโมโนไทป์

พ.ศ. 2504  

ายสมศักดิ์ บุญมีพิพิธ  อดีตผู้จัดการโรงพิมพ์ฯ

ถ่ายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบล๊อค

พ.ศ. 2504  

นายประยงค์ ปาณินท์ อดีตผู้จัดการโรงพิมพ์ฯ

ถ่ายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการพิมพ์

พ.ศ. 2504 

นางสาววรรณา มะระยงค์ อดีตหัวหน้าแผนกขาย

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2504

 

 โรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานมีขีดความสามารถสูงกว่าภารกิจที่มีอยู่และมีลักษณะที่อาจให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น รวมทั้งประชาชนได้ จึงสมควรที่จะพัฒนาให้มีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษที่มีอิสระในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพงานในการให้บริการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการได้อย่างกว้างขวาง และสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐเพิ่มขึ้น ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา" เรียกโดยย่อว่า "สคร." และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Cabinet and Royal Gazette Publishing Office" เรียกโดยย่อว่า "CGPO"