สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (สคร.)
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)

ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ   ราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “สคร.” ใช้ชื่อเป็น           ภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and Royal Gazette Publishing Office” เรียกโดยย่อว่า “CGPO” โดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     1.ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดทำราชกิจจานุเบกษา
     2.ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
        สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์
     3.ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
     4.รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
     5.ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิมพ์หนังสือวารสาร กฎหมาย
        รายงานประจำปี กำหนดการต่าง ๆ เป็นต้น
โดยสรุปสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาจะมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ตามรูปภาพ ดังนี้


 

ผลงานสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยสรุป ดังนี้


1. ด้านการจัดทำหนังสือราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้


      1.1 ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา ประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

      1.2 ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร  ประกาศเกี่ยวกับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชการสัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ ฯลฯ

      1.3 ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า ประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน จำกัด บริษัท จำกัด ฯลฯ

      1.4 ประเภท ง พิเศษฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค เช่น ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวันหยุดราชการ ฯลฯ

      1.5 ประเภท ง พิเศษฉบับประกาศและงานทั่วไป ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภท ก ข และ ค กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน

                                                    

   


 

 

2. ด้านการจัดทำใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ


    2.1 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ดวงตรา ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ ดังนี้

 

 

     2.2 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย

          

 

3. ด้านการจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
    สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาให้บริการการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เช่น วารสารต่าง ๆ แฟ้มเอกสาร เป็นต้น

         

     

4. ด้านการจัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
    สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น

    4.1 สำนักพระราชวัง จัดทำและจัดพิมพ์งานทั่วไปของส่วนราชการในพระองค์ เช่น กล่องบรรจุพระราชโองการ กระดาษพระราชโองการ แฟ้มบรรจุเอกสารสำคัญ เป็นต้น

   

    4.2 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดพิมพ์งานสำคัญทั่วไป เช่น หนังสือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

     

  

     

    4.3 ศาลฎีกา จัดพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกา