รอประกาศจาก สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

  • ประกาศราคากลาง/ขอบเขตของงาน

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ฯ     (28 ส.ค. 63)   

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ     (28 ส.ค. 63) 

ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคากลาง) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี ฯ     (28 ส.ค. 63) 

ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่างๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว     (3 ก.ย. 63)